شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت شیمیایی مشکفام فارس


www.ippa.ir
www.IPPA.ir | انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم | Iranian Pesticides ...
شرکت پیشگامان فناوری یکتاپرداز · وزارت صنایع و معادن · کانون هماهنگی دانش و صنعت ... شرکت کوشش پلاست · صنایع بسته بندی نکوکارتن · شرکت تهران بسپار ...
jhmfars.com
شركت كنندگان - صفحه اول
65, آب معدنی سوانا, موادغذایی. 66, آرد آسیا, موادغذایی. 67, شرکت کشت سبز شیراز, موادغذایی. 68, شرکت موادغذایی روناک(تحسین), موادغذایی. 69, سبزینه تک, موادغذایی.
esfand9th.com
پنجمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس به ...
آ) به مدیرعاملی جمال رازقي جهرمي، شركت تضامني سياح فر و خانداداش(پرميوم باند ) به ... هادي كشتكاران. 5. شيراز دينا (پپسي). احمد پژمانيان. 6. شيراز مرغ. يدالله شجاعي.
ppo.ir
لیست وارد کنندگان مجاز سموم آماده کشاورزی - سازمان حفظ نباتات
ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ. 1. آرا ﺷﻴﻤﻲ ﻛﻴﻤﻴﺎ. ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻏﻔﻮري. 2. آراد ﺷﻴﻤﻲ ﻛﻴﺎن. ﻣﻬﺮان ﺛﺎﺑﺘﻲ. 3. آرﻣﺎن ﺳﺒﺰ آدﻳﻨﻪ ... زرﻳﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﺟﻨﻮب. آﻗﺎي ﻫﻮﺷﻨﮓ ... ﺳﺒﺰ آوران زرﻳﻦ. ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻴﻬﻦ ... ﻣﻘﺎوم روﻳﺶ ﺟﻠﮕﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس.
kavoshgaran-ef.ir
کاوشگران اعتماد فارس | تاریخچه
از سال 1385 تاکنون. شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان. از سال 1389 تاکنون ... شرکت تعمیرات برق فارس. از سال 1385 تاکنون ... شرکت نسران. از سال 1390 تا 1391.