شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت صادراتی خرمای ایران


2exim.com
صادرات خرما - 2exim.com
خرما در طول سال حجم بالایی از صادرات کشاورزی را به خود اختصاص می‌دهد و جزء پنج ... زاهدی و سایر خرماها قرار می گیرد و از بین آنها خرمای مضافتی سهم عمده‌ ای از صادرات را ... در خصوص صادرات این محصول نبود پایانه های صادراتی; شركت نكردن بخش خصوصی ...
www.istgah.com
بسته بندی و صادرات خرما(شرکت مهرگان خرما - istgah.com - صادرات و ...
شرکت بازرگانی خط افق به شماره ثبت 9028 با مجوز رسمی از وزارت بازرگانی ... شرکت کالا ترخیص عباسی ( شماره ثبت :، بوشهر، تلفن: #### ... شرکت مهرگان خرمای آسیا بزرگترین صادر کننده انواع خرما و مشتقات خرما با بسته بندی ویژه در ...
www.agrogroup.ir
صادرات خرما - شرکت راه سبز آوان
خرما کبکاب. خرما مضافتی. ممتاز و درجه 1. کارتن کوچک 600 گرمی. کارتن 3 کیلوگرمی. کارتن 5 کیلوگرمی. کارتن 10 کیلوگرمی. استانهای خوزستان، بوشهر، فارس، ...
farsi.tpo.ir
بسته بندي صادراتي خرما - سازمان توسعه تجارت ایران
اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮﻣﺎ در ردﻳ. ﻒ. 4. ﻛﺸﻮر اول ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ،. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ارزش. ﺻﺎدراﺗﻲ در رﺗﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار دارد . ﺧﺮﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ...
www.dnkaroon.com
راهنمای صادرات محصول خرما در سال 1392 - صفحه اصلی شرکت مشاوره ای ...
مجموعه کامل راهنمای صادرات محصول خرما در سال 1395 + خریداران خرما در کشورهای مختلف . اطلاعاتي در خصوص ... 2- آیا صادرات خرما به سایر کشورها سود مناسبی دارد؟
www.torbath.ac.ir
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان. ردﻳﻒ. ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل. ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎ. ت. ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ. ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ... ﭘﺴﺘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن. آﻗﺎي. ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن. -########info@rppc.ir.