شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت صادرات خشکبار آذربایجان شرقی

fa.journals.sid.ir
SID.ir | موانع پذيرش تجارت الکترونيکي در صنعت صادرات خشکبار ...
پس از پخش و جمع آوري پرسشنامه در بين 61 شرکت توليدي - صادراتي خشکبار آذربايجان شرقي که به طور تصادفي انتخاب شده بودند و تجزيه و تحليل داده ها؛ هر سه دسته ...

jpm.iaut.ac.ir
موانع پذیرش تجارت الکترونیکی در صنعت صادرات خشکبار مطالعه ...
این نشان می دهد صنعت صادرات خشکبار از عقب افتاده‌ترین صنایع در زمینه ... و جمع آوری پرسشنامه در بین 61 شرکت تولیدی- صادراتی خشکبار آذربایجانشرقی که به ...
www.papyrus.ir
موانع پذیرش تجارت الکترونیکی در صنعت صادرات خشکبار (مطالعه ...
پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه در بین 61 شرکت تولیدی - صادراتی خشکبار آذربایجان شرقی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند و تجزیه و تحلیل داده ها؛ هر سه دسته ...
www.tzccim.ir
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز
30 ا کتبر 2013 ... در اين مراسم از گروه صنعتي آناتا،شركت شكوه بناب، شركت خشكبار مجتبي ... موتورسازان تراكتورسازي ايران، شركت مهر اصل،شركت آذران پلاستيك سهند، شركت ... همچنين در اين مراسم شركت توليدي صنعتي فرش پرنيان،شركت سهند ...
www.tccim.ir
اطلاعات اتحادیه ها و تشکل های صادراتی استانی - اتاق بازرگانی، صنایع ...
20 آگوست 2011 ... ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺮزﻧﺸﻴﻨﺎن دهﺴﺘﺎن راز ... ﻓﺎﮐﺲ. ﺗﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن. (. ﻟﭙﮑﻮ. ) ٩٨ ۶۶٢ ٣۵١۴۴۵١ + ... ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮوﺟﺮد.
www.torbath.ac.ir
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان. ردﻳﻒ. ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل. ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎ. ت. ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ. ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ... ﭘﺴﺘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن. آﻗﺎي. ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن. -########info@rppc.ir.
www.aftabir.com
بانک اطلاعات شرکت‌های خشکبار کشمش پسته آجیل - آفتاب
هر روز هزاران مورد شرکت خشکبار کشمش پسته آجیل در بانک اطلاعات آفتاب ثبت ... خریدو فروش و صادرات پسته و خشکبار ... واردکننده مینی لودر، صادرکننده پسته.
www.torbath.ac.ir
فهرست صادرکنندگان نمونه ملی سال 1392
7- شرکت ملي صنایع مس ایران. 8- کرمان تابلو. 9- تولید ... 2- شرکت تولیدي و صنعتي خاك طالیي طوس. 3- شرکت سهامي عام ... 26- پامچال آسیا. 27- تولید و صادرات ...