شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت صنایع شهید شاه آبادی


www.boldpencil.com
درباره ما | .: مداد پررنگ :: Bold Pencil :.
گروه نرم افزاری گالان در سال 1378 با هدف ارائه خدمات نرم افزاري به یاری خدا کار ... در اوایل سال 1388 این گروه با هدف ارائه خدمت میزبانی اختصاصی به مشتریان خود سرویس میزبانی خود را با نام گالان هاست راه ... شرکت ها و موسساتی که از خدمات ما استفاده کرده اند: صنام الکترونیک، صنایع شهید شاه آبادی، پـایـا پژوهش پارس، شهریار طب، احیا ...
www.sabainfo.ir
17025 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد. 17025. 88/06/02 ... ﺗﻨﻈﻴﻢ. ١٠٨. /IAS. ٣١. ۶/. /. ٩٠. ﻓﺸﺎر ، دﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ. ،. اﺑﻌﺎد ، اوزان ، ﺟﺮم. ، ﺣﺠﻢ ، اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ. ﺗﻠﻔﻦ. ٨٨٨٢٣۴٠۵ ... ﺷﺮﮐﺖ. ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و. ﻧﻮﺳﺎزﯼ. هﻠﮑﻮﭘﺘﺮهﺎﯼ. اﯾﺮان. ١٢۴. /IAS. ١٧. ٢/. /. ٨٩. ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ. دﻣﺎ و اوزان. ﺗﻠﻔﻦ.
metrology.isiri.gov.ir
آزمايشگاه هاي همکار کاليبراسيون - مرکز اندازه شناسی
شرکت رسا گستر آذر آذربایجان شرقی. 5 ... شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آالت سایپا آذربایجان شرقی. 6 ..... کاریان کار سرویس تهران. 89.
www.nirookala.ir
نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق شهيد ...
نام قطعه: B.F.P.سیل رینگ مکانیکال سیل در واحد بخار. سيستم : پمپ. سازنده: نهادین آرمان. كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي. مشخصات فني ...