شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل س خ

www.jobiran.com
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ( ﭼﻮﺑﯽ ، ﻟﯿﻮاﻧ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﮑﻪ در ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﺴﺘﻨﯽ ﻓﻌـﺎل ﻧﻤـﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﯾﺮ ... واﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶ. ﻇﺮﻓﯿﺖ. 1. ﺷﺮﮐﺖ. ﺗﻌﺎوﻧﯽ. 762. ﻓﺮآورده. ﻫﺎي. ﻟﺒﻨﯽ. ﻫﺎﻟﻪ. آذرﺷﺮق. آذر ﺑﺎ ﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ. ﺗﻦ. 50. 2. ﻣﺤﻤﺪﻋﻼﻗﻪ .... ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه. ﺑﻬﺎران دﺷﺖ ﺗﻔﺖ ... ﺳﺘﺎره ﺳﺤﺮ. ﺷﺎزﻧﺪ. ####. ﺳﯿﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺮوﺳﺘﯽ. ﻫﺮﻣﺰ ﮔﺎن. ####. ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺗﻮ ...

harazdairy.com
.::. شرکت فراورده های لبنی دوشه آمل - هراز
هراز حامی قهرمانان · بازدید نمایندگان مجلس از هراز · هراز در نمایشگاه صنایع غذایی · هراز برفی - سال 90 · لبنی هراز · محصولات هراز ...
smsazin.com
اس ام اس آذین - تعدادی از شرکت های عضو
۹۱۳- سیمارون پرداز, ۹۱۴- سیاف تجارت الیت, ۹۱۵- سیاه و سفید ... ۹۵۸- شرکت رایان گستر گلوگاه, ۹۵۹- شرکت سفال اروم خشت, ۹۶۰- شرکت سهامی بیمه ایران - نمایندگی  ...
harazdairy.com
تاریخچه شرکت .::. شرکت فراورده های لبنی دوشه آمل - هراز
تاریخچه شرکت. شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل با برند تجاری هراز واقع در شهرک صنعتی آمل فعالیت های تولیدی خود را از مرداد ماه 1386 شروع به فعالیت کرده و در زمانی ...
www.hami-ngo.ir
ﻫﺎ اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻬﺎ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺸﮑﻠ ﺎ ﮔﺮوه ﻧ
ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻧﺪه. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ. ٢. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﯾﺎﺳﻮج. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ. ٣. ﺷﺮﮐﺖ آرد ﻣﺎرون ﮔﭽﺴﺎران. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ. ٤. ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎﺳﻮران. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ. ٥. ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻤﻌﺪﻧﯽ ﭘﺮﯾﺲ ﻧﻮﺷﺎب. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ. ٦. ﺷﺮﮐﺖ آب. ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻪ ﺗﯽ ﺗﺎك دﻧﺎ.
www.harazdairy.com
هراز: شرکت فراورده های لبنی دوشه آمل
لبنيات از اضطراب و افسردگي جلوگيري مي کند · خواص شگفت انگيز دوغ کفير ... افتخاری دیگر برای هراز/ شرکت لبنی دوشه آمل (هراز) موفق به کسب لوح تقدیر صادر ...
harazdairy.com
تماس با ما .::. شرکت فراورده های لبنی دوشه آمل - هراز
لطفا نظرات و پيامهاي خود را از طريق اين فرم ارسال كنيد. تلفن شرکت :شماره پنج رقمی ####و ####. تلفن دفتر تهران: #### ، #### ، ...
harazdairy.com
بنیانگذار دوشه .::. شرکت فراورده های لبنی دوشه آمل - هراز
بزرگمهر دادگر مدير عامل شركت فرآورده هاي لبني دوشه آمل( هراز) متولد سال 1341 در شهر آمل فوق لیسانس علوم و ... مدیر تولید شرکت گوشتی کاله از سال 1367 تا 1370.
farsi.tpo.ir
مازندران
صاردکنندگانمنتخب استانی. ردیف. نام شرکت. نوع فعالیت. کشور هدف. صادراتی. نام مدیرعامل. استان ... شرکت بهینه پویا طبرستان ... شرکت زربافت پروانه. پوشاک.
www.foodna.ir
فودنا
محتوی، دفتر تلفن اطلاعاتی شرکت صنایع غذایی، در 18 دسته بندی تخصصی صنعت 1- سالنامه، صنایع ... انجمن صنایع همگن غذایی و دارویی مازندران ..... با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر تجارت و صنایع عمان در مسقط آغاز به کار کرد.