شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت فریاب بنا ایستا

www.hrrw.ir
گنجینه آب هرمزگان - آب منطقه ای هرمزگان
سایت رسمی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان. ... بنای گنجینه از المان های استان با معماری قدیم و مصالح جدید ساخته شده است. در ابتدای ورود به محوطه گاوچاه ... فاریاب ها با قدمتی بیش از 200 سال که آب قنات ها توسط آن ها به مناطق دیگر انتقال داده می شده است.

www.enghelabe-eslami.com
آرشیو دیدگاهها - Enghelab Eslami
8 سپتامبر 2015 ... يك نفر كه به عنوان مدافع تجزيه ايران در برنامه "تابو"ى راديو فردا شركت كرده بود، اخيرا در نشستى كه ..... بنا به مصداق گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، صحنه انتخابات آمریکا لحظه به لحظه در حال تغییراست. ... بس "فریبا "تر ز "پروین" یا که " اختر" می کنند! ... تقی روزبه: آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا.
www.iranagrofoodfair.com
پیمانکاران غرفه سازی مجاز سه ماهه اول سال 1395
رتبه تخصیص یافته از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها به پیمانکاران غرفه سازی بر ...... شریفی. امید. ######## . مهندسین. مشاور. برزین. خشت. C ... محسن. گلناری. ######## . خدمات. ساختمانی. راه. و. ساختمان.
www.irantelecomfair.com
مجاز سازی غرفه پیمانکاران - Iran Telecom Fair
رتبه تخصیص یافته از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها به پیمانکاران غرفه سازی بر مبنای. متراژ قابل اجرا توسط ایشان بشرح ..... فرا طرح اسپرسا. E. شهاب بهروز وند.
www.dres.ir
ﺗﻠﻔﻦ ﺁﺩﺭﺱ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺩﯾﻒ - - 3224636 110 ﺑﺎﻻی اﻏﺬﯾﻪ ط 1 102 رﺷﺖ ﺧ
ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. ﺗﻠﻔﻦ .1. آﺑﺎداﻧﺪﯾﺶ رﺷﺖ. رﺷﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. 102. 1 ط. ﺑﺎﻻی اﻏﺬﯾﻪ. 110. #### .... ﺳﻨﻨﺪج خ ﮐﺸﺎورز خ ﺧﺎﻧﻘﺎه دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻼک. 56864 ..... راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﮏ. ﺗﻬﺮان.