شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت فولاد سابکاران


it.iri.co.ir
دوﻣﮑﺲ ي ﻫﺎ ﻓﻮﻻد اﺳﺘﻔﺎده از واﮔﻦ ﻟﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓ
واﮔﻦ ﻟﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از. ﻓﻮﻻد. ﻫﺎ. ي. دوﻣﮑﺲ. ﻧﺎم ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎوﮔﺎن رﯾﻠﯽ. ﻣﺤﻤﺪ ..... ي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﺳﺎب ﮐﺎران در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﻠﯽ .6.
www.cementechnology.ir
دانلود
16- ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻣﻪ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺗﺎژﻙ. 17- ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺴﺎﺳﻪ ﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻴﻮﺍﻥ. 18- ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺷﻮﺭ ﻧﻮﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎ. 19- ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﺩﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮ ﺳﻴﻨﺎ. 20- ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺒﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ. 21- ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺭﺱ ﭘﻼﺗﻴﻦ. 22- ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ.
iransteelexpo.com
مشارکت کنندگان
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ. (. ﻣﺒﮑﻮ. ) .2. SWS####. ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻮآور .46. ﺗﯽ ام ال آﻟﻤﺎن .47. ﺟﻬﺎد. داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ .48. ﺟﻬﺎن ﻓﻮﻻد .49. ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻮﮐﺎ ... ﺪﺳﯽ آﻣﯿﺎر ﭘﻮﻻد .132.
railassociation.ir
اعضا حقوقی - انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
خط و ابنیه فلق خط گذار(شرکت تعاونی فنی و مهندسی) ... ساز بن پژوه(شرکت مهندسی مشاور) ... شرکت صنعت میعاد. ط ... مادر تخصصی حمل و نقل ریلی(شرکت) ماربین
www.hubco.ir
صفحه اصلی | شبکه استعلام بها هاب کو، دروازه ای به بازار های نوین
شرکت توان رسان. توان رسان نمایندگی Lenze آلمان ... شرکت مهندسی نوآور هوا. کمپرسور اسکرو. local_offer ... بخش فناوری های نوین گروه شرکت های پرورش داده ها. 1395©