شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت فیتکو مگنت


www.niazmandiha.net
ساخت تیغه های برش آهن,تعمیر تیغه های برش آهن ... - نیازمندیها دات نت
... آهن,تعمیر تیغه های برش آهن,تعمیر انواع تیغ های برش آهن شرکت ایران تیغ ساخت و ... نمایندگی فروش انواع مگنت ورق گیر در اوزان مختلف از 100کیلوگرم تا 7000کیلوگرم با برند های فیتکو و مکس و سیلور ترکیه و هودانگ کره و سامسونگ کره با ناز.
iransteelexpo.com
Arc water treatmentco.ltd. 1- ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد رﻳﺰان آﺳﻴﺎ 56 - Asian tac ...
اوﺗﺎد ﺻﻨﻌﺖ. -33. اوﻛﺴﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﺘﺎ. -34. اﻳﺮان ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ. -35. اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎدﻳﺮ. -36. اﻳﺮﺗ. ﻮﺳﺎ. (. اﻳﺮﺳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ... ﭘﻴﺸﺘﺎزان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﻳﻠﻴﺎ. -87 .... ﻃﺮح ﻧﮕﺎر ﻏﺪﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻮﺗﻨﺮ. (. آﻟﻤﺎن. ).
iransteelexpo.com
مشارکت کنندگان
ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان .15. ارﺗﻌﺎش ﮔﺴﺘﺮ ... ﭘﺎﻻر ﺻﻨﻌﺖ .48. ﭘﺮدازش. (. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ. ) .49. ﭘﺮﺷﯿﺎ ﭘﺘﺮو ﻓﻮﻻد .50. ﭘﺮﺷﯿﺎ ﻓﻠﺰ اﺳﭙﺎداﻧﺎ. -. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﺎﺋﻢ ... ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﺎن ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺖ .55. ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺻﻨﻌﺖ .... ﺷﺮﮐﺖ. RHI .199. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﮐﺎران .200. ﻣﯿﺰاﻧﻮ .201. ﻧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن . 202.