شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت مباشرین


pmo-rf.ir
اطلاعیه خیلی مهم - صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی
18 ا کتبر 2016 ... احتراما به اطلاع می رساند ، این شرکت به نمایندگی از طرف شرکت کشتیرانی sea rate ... شرکت بین المللی مباشرین خاور میانه (با مسئولیت محدود ).
www.gtc-portal.com
٧ اﻟﻲ ١ راھﻨﻤﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ھﺎي ﺷﻤﺎره ( ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺧﺮﻳﺪ ﮔﻨﺪ
٢. ﻣﺎده. ١. ﻓﺮم ﻗﺮارداد. ﻣﺒﺎﺷﺮت ﮔﻨﺪم ﺳﺎل. ٩٣. ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻆﺎرت وﺗﺎﻳﯿﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ در ھﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ وﺧﺮوج ﮔﻨﺪم از اﻧﺒﺎر. ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج درﻗﺴﻤﺖ اوزان ارﺳﺎﻟﻲ ﮔﺰارش. « ﺣﻤﻞ و وﺻﻮل ﮔﻨﺪم اﺳﺘﺎن. » درج.
irapec.org
انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی: لندینگ
انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی. Association of petroleum Industry, Engineering And Construnction Companies. فارسیEnglish.