شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت مسکن سازان بهشت پویا


www.ifb.ir
صفحه نماد آینده - شرکت فرابورس ایران
بازرگانی آینده سازان بهشت پارس (آینده) بازار پایه توافقی. آرم شرکت تعریف نشده است. اطلاعات معاملات; پیام های ناظر بازار; اطلاعات مالی; کدال; اطلاعیه های فرابورس ...
cms.irfarabourse.com
ﭘﺎرس ﻣﺴﻜﻦ ﺗﻬﺮان اﻣﻴﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش و درج ﺷﺮﻛﺖ
23 آگوست 2011 ... ﺷﺮﻛﺖ. ﭘﺎرس ﻣﺴﻜﻦ ﺗﻬﺮان. (. ﺳﻬﺎﻣﻲ. ﻋﺎم. ) ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ. 10/02/1385. ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ... ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﻜﻦ. 50 ..... درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎزان ﺑﻬﺸﺖ ﭘﻮﻳﺎ،. 45.
www.enbank.ir
بولتن شماره 16 - بانک اقتصاد نوين
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم در ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ. 3 ... ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ. ﺳﺎزان ﺑﻬﺸﺖ ﭘﻮﯾﺎ. ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﺎرال اﻣﯿﺮ. ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮔﺴﺘﺮان آﺳﯿﺎ. ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺒﺎﺑﺮق اﺷﺘﻬﺎرد. ﺷﺮﮐﺖ آب اﮐﺴﯿﺪ ...
www.msfars.ir
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس - مجری طرح های بهسازی و نوسازی ...
در راستای بازآفرینی پایدار محدوده ها و محلات هدف فارس روز پنج شنبه مورخ ... زاده مدیر بازآفرینی شرکت عمران و مسکن سازان فارس، دکتر فخر پور نماینده دانشگاه علوم ...
www.simgel.com
شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد
شرکت مسکن سازان استان یزد در آبان 1371 به منظور فعالیت در زمینه های مختلف عمرانی ... محترم وزير راه و شهرسازي و مدير عامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري.
www.iranbourse.com
بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange
بانك ملي شعبه قم. بانك ملي .... شركت انبوه سازان سبزانديشان)سهامي خاص(. شركت انديشه ..... شركت خدماتي مهندسي صنعت برق ارس صبا)سهامي خاص(. شركت خدماتي ...
cdn.tsetmc.com
.:TSETMC:. :: تغییر سهام سهامداران
ك.س.م وزارت به. 2CXسبد-شرك03379-شركت سرمايه گذاري پويا-سهام ... 2EXسبد- شرك04479-شركت سرمايه گذاري آتيه انديش ...... شركت راهبري صنايع بهساز-سهامي خاص-.
www.rooznamehrasmi.ir
روزنامه رسمی - فهرست آگهی ها
عین عبارت, نام شرکت / متن آگهی. شماره ثبت شرکت. تاسيس, تغییر, تصمیم, دعوت از مجمع عمومی, دعوت از ... شناسه ملی شرکت, شماره پیگیری / کد آگهی. شماره اظهارنامه.
arsh.co
عمید رایانه شریف: شرکت نرم افزاری عرش
طراحی وب و امور هنری. مطالعات راهبردی فضای مجازی. تحلیل کلان داده‌ها. نوآوری و توسعه خدمات نوین. شرکت سهامی خاص عرش (عمید رایانه شریف)؛ با توکل به خداوند متعال و ...