شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت موژان سارویه


www.slideshare.net
sepinud sharg resume - SlideShare
15 نوامبر 2015 ... ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺛﺎﺑﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﺸﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﮑﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻃﺮح و .... و ﺳﻨﺠﯽ ﺎدي واﺣﺪ اﺣﺪاث ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، آﻫﻦ راه رﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ 89 14 ﭼﯿﭙﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ و ...
mazandaran.apir.ir
ليست اعضاء شعبه مازندران| انجمن شرکت هاي صنعت پخش
لیست شرکت های عضو انجمن شرکت های صنعت پخش ایران – شعبه مازندران ... 41, نوشانوش کاسپین ساری, آقای بهرنگ لامعی, استانی, غذایی, ####.
www.eccim.com
لیست اعضاء فعال اتاق بازرگانی
8 ا کتبر 2016 ... ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻋﺿﺎی ﺣﻘﻭﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺗﺑﺭ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ ####. ﻧﺎﻡ ﺷﺭﻛﺕ. ﻧﺎﻡ. ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﻲ. ﺗﻠﻔﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ... ﺁﺭﻭﻳﻥ ﺁﻓﺎﻕ ﭘﺎﺭﺳﻳﺎﻥ .... ﺍﺳﭘﻳﻧﺭ ﺗﺟﺎﺭﺕ ﺍﻳﺯﺩ ﺩژ .... ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻠﻠﻲ ﺁﻳﻠﻳﻥ ﮔﺳﺗﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻳﺎﻧﻪ.