شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نبید دارو


www.yasinpharmaceuticals.com
نبید دارو ایرانیان - داروگستر یاسین
تولید کننده قطره گیاهی ، خوراکی نبید درمان کننده تمامی زخمها ، بیماری های دهان و دندان و آفت ها دارو ی فوق الذکر با تلاش مخترع آن ، محمد کابلی پس از ده سال در سال 92 در سازمان ... کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت داروگستر یاسین می باشد طراحی ...
iranetavana.ir
قطره گیاهی درمان عفونت دهان و درد دندان در ایران ساخته شد | ایران توانا
27 سپتامبر 2014 ... محمد کابلی مخترع داروی گیاهی نبید در رابطه با این دستاورد دارویی گفت: در ترکیب این دارو از هیچ گونه ترکیب ... نبید دارو، قطره گیاهی درمان عفونت دهان و درد دندان ساخت ایران ... تولید بیش از ۱۵۰ فرآورده گیاهی در شرکت گل قطره.
jids.mui.ac.ir
چاپ این مقاله
25 نوامبر 2012 ... ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از. اﻳﻦ ﺟﺮاﺣﻲ، از داروﻫﺎ و دﻫﺎن. ﺷﻮﻳﻪ .... ﻧﺒﻴﺪ. دارو ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺮﻛﻪ و. pH. ﻣﻌﺎدل. 5/3. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه زﻳﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. : -1 ... ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺒﻴﺪ. داروي.
htcd.tums.ac.ir
وبسایت فن بازار ملی سلامت
اطلاعات بیشتر. شرکت دانش بنیان برنا آزما صنعت زاگرس ... شرکت تعاونی ریز زیست فناوران فردانگر (NBTF). شماره ثبت : ... کاوشگران سلامت بنیان. شماره ثبت :  ...
iranfair.com
ﺷرﮐت ﺷﻣﺎره ﺷرﮐت ﻓﺎﮐس وب ﺳﺎﯾت ﻣﺣﺻوﻻت جوﻣ ﺎﯾرآ نارادﻧﭘ زارﻓ - شرکت سهامی ...
ﺷﻣﺎره ﺷرﮐت. ﻓﺎﮐس. اﯾﻣﯾل. وب ﺳﺎﯾت. ﻣﺣﺻوﻻت. ﺗﺟﮭﯾزات. ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد. اﯾراﻧﯾﺎن طب. زﻋﯾم. 77900568 ... آزﻣﺎ. 44493415. 44493416 info@imenafzar.com www.imenafzar.com. دار. و درﻣﺎن ..... tirgar_abadis@yahoo.com. ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ. آﺑﺎدﯾس. 66380393. 66380407. ﭘوﯾﺎن طب. ﺧﺎدم.