شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نمکین شیراز


www.nioc.ir
رﻣﻘﺎن ﺳﻢ ﮔﻨﺒﺪ ﻧﻤﮑﻲ ي ژﺋﻮﺗﻮر ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺷﯿﺮاز - ﻣﻨﻂﻘﻪ ﮐﻮھ
ﻋﻠﻲ رﺣﻤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﭼﯿﻨﻪ و ﻓﺴﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ ... ن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮐﻠﯿﺪ واژه ھﺎ. : ژﺋﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ، ﮔﻨﺒﺪ ﻧﻤﮑﻲ رﻣﻘﺎن،. ﺷﯿﺮاز،. ﮐﻮھﻤﺮه ﺳﺮﺧﻲ، ﮔﺴﻞ ﮐﺮه ﺑﺲ.
www.dana-insurance.com
شعب بیمه دانا - پورتال بیمه دانا
ردیف, کد شعبه, نام, استان, شهر, تلفن, فکس, تلفن همراه, پست ...
apfars.ir
اعضای انجمن | انجمن شرکت های صنعت پخش استان فارس
ردیف, نام شرکت, حوزه فعالیت, نام مدیر, آدرس شرکت, تلفن, فکس ...
www.foodna.ir
بانک اطلاعات شرکت های غذایی | شبکه خبری صنایع غذایی ایران
24 ژوئن 2016 ... بانک اطلاعات فودنا -بانک اطلاعات شرکت های صنایع غذایی و کتاب های نمایشگاهی صنایع غذایی. ... صنایع غذایی · لینکستان شرکت های خارجی · وبلاگ ها و سایت های صنایع غذایی .... 3, سپهر پلاستیک شرق, حمید رضا زاده, ۴ تیر ۱۳۹۱ ... 35, کیمیای کرمان رز ( هانمید ), -, ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ .... 206, سپیدان شید, -, ۴ بهمن ۱۳۹۰.