شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نوبانگ اندیشه


www.dehestani.net
دریافت رزومه شخصی - منصور دهستانی
ﻧﻮﺑﺎﻧﮓ اﻧﺪﯾﺸﻪ. آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ: ﻣﻨﺼﻮر دﻫﺴﺘﺎﻧﯽ. ﻣﻨﻔﺮد. ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ: 1346. زﻧﺠﺎن ... ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﺑﺎﻧﮓ اﻧﺪﯾﺸﻪ ... ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزان روي زﻧﺠﺎن. 1393.
drabdi.ir
فلسفه کاری و هویت | مرکز دانش افزایی و ارتباطات دکتر فرشید عبدی
۱۸٫ متولی و مدیر بخش آفرینش دانش و تحقیقات یک موسسه مشاوره مدیریت و معماری سازمان نوبانگ اندیشه(۱۳۸۱-۱۳۸۵). عضویت در انجمن های تخصصی ملی و بین المللی:
diamethod.blogfa.com
دل آگاه
11 مارس 2016 ... او ضمن اين که از نزديک دستي در امور اجرائي و مديريت شرکت هاي صنعتي ..... دوستان گروه متد، نوبانگ اندیشه و همکاران شرکت کیسون اگر علاقه مند به ...
www.icro.ir
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي - اخبار > کنسرت گروه موسیقی طریقت ...
24 سپتامبر 2013 ... ... کاوه صدیقی نوازنده کمانچه، امیرحسین طریقت نوازنده نوبانگ و علي ياره پور، خواننده گروه می باشد. ... ایران در نمایشگاه بین‌المللی فرهنگ‌ها شركت مي‌كند (خبر) ... برگزاري همایش «امام خمینی(ره)؛ احیاگر اندیشه دینی» در اسپانیا (خبر)
isiri.org
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان
14 آگوست 2016 ... اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺰوﯾﻦ- ﻃﺒﻘﻪ دوم- اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮان. ﮐﯿﻔﯿﺖ. 26. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﻦ. ﮔﺴﺘﺮ. ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﻓﺮج ..... ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮوﺻﻨﻌﺖ. ﮔﺴﺘﺮ آرﺗﺎ. ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻓﺮد. آﻣﻮزش دوره ﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،.