شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت های صادر کننده خرما

ganj.irandoc.ac.ir
: ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺑﺎزار
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺸﮑﺒﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ. ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ... اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻃﻮل دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ. ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ از دﺳﺖ دادن ... ﺎﻣﻞ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﻣﺎ. ﺑﻪ اروﭘﺎ در ﺣﺪود. 200. ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. 55. ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و.

www.iranagrimagazine.com
شرکت آرات بزرگترین صادر کننده خرما به کشور های اروپایی و آمریکای ...
6 جولای 2015 ... شركت «آرات» با واژه تحريم و بحران بيگانه است! اين شركت در همه حال سعي نموده مشتريان خود را در بازارهاي جهاني حفظ كرده و به پيشتازي خود در عرضه‌ي ...
www.agrogroup.ir
صادرات خرما - شرکت راه سبز آوان
خرما کبکاب. خرما مضافتی. ممتاز و درجه 1. کارتن کوچک 600 گرمی. کارتن 3 کیلوگرمی. کارتن 5 کیلوگرمی. کارتن 10 کیلوگرمی. استانهای خوزستان، بوشهر، فارس، ...
www.dnkaroon.com
راهنمای صادرات محصول خرما در سال 1392 - صفحه اصلی شرکت مشاوره ای ...
مجموعه کامل راهنمای صادرات محصول خرما در سال 1395 + خریداران خرما در کشورهای مختلف . اطلاعاتي در خصوص ... 2- آیا صادرات خرما به سایر کشورها سود مناسبی دارد؟
www.dnkaroon.ir
معرفی شرکتهای تولیدی و تجاری ایران
معرفی شرکتهای تولیدی و صادراتی ایران ( خریداران و فروشندگان کالا ). *ارائه فرصتهای تجاری ... صادر کننده و تولید کننده زعفران - شماره تماس - #### تولید کننده زعفران ... تولید کننده عسل طبیعی - 0917####### - تولید کننده زعفران - ...
www.torbath.ac.ir
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان. ردﻳﻒ. ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل. ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎ. ت. ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ. ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ... ﭘﺴﺘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن. آﻗﺎي. ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن. -########info@rppc.ir.
www.aftabir.com
بانک اطلاعات شرکت‌های خشکبار کشمش پسته آجیل - آفتاب
هر روز هزاران مورد شرکت خشکبار کشمش پسته آجیل در بانک اطلاعات آفتاب ثبت ... خریدو فروش و صادرات پسته و خشکبار ... واردکننده مینی لودر، صادرکننده پسته.
isiri.org
٩٥ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ. ﻋﻼﻣﺖ. ﺗﺠﺎﺭﻱ. ﻧﺎﻡ ﻛﺎﻻ. ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ( ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ). ﺭﺩﻳ. ﻑ. ٢٠. /٧/. ٩٥. ٢٠. /٧/. ٩٢. -١. ٩٢. MEPE. ﭘﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﻐﺰ. ﭘﺴﺘﻪ،ﺧﺮﻣﺎ،ﮐﺸﻤﺶ. ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎی. ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ.