شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پرسوالکترونیک رادمهر


www.fotrousi.com
درباره مرکز تحقیقات فطروسی - مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی
آقای مهندس خسرو جرجانی عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران و از ... معظم صنایع پرسو الکترونیک، مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر، پلاتین ایران و باطری ... همچنین مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی شريک تجاري شركت Hyundai  ...
kayhan.ir
یک قدم تا شکست محاصره 4 ساله2 شهر شیعه نشین نبل و الزهرا)س - کیهان
2 فوریه 2016 ... شــرکت پرسوالکترونیک رادمهر به شناســه ملی #### و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به شناسه ملی #### با ... آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن و کانیهای فلزی و ساختمانی امداد .... تربیت کننده مهندس در دنیا.
www.niroensani.ir
استخدام شرکت پرسو الکترونیک رادمهر در سال 95 - سامانه نیروی انسانی
محتویات آگهی استخدامی پس از انتشار و اعلام آگهی استخدامی توسط شرکت پرسو الکترونیک رادمهر از طریق جراید رسمی و کثیرالانتشار در سال 95 ، از طریق سامانه ...
www.neinavafund.ir
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ ارﻗﺎم ﻧﮕﺮ آر
1 فوریه 2005 ... ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ داﺧﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ... ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮس .... ﺷﺮﻛﺖ روﻏﻦ ﻫﺎي رواﻧﺴﺎز دﻣﺎوﻧﺪ.
www.tic.ir
1393 آذر | شرکت ارتباطات زیر ساخت
سمینار آموزشی ETOM ) Business Process Framework )در شرکت ارتباطات ... و همچنین نمایندگان پیمانکار نگهداری، شرکت پرسوالکترونیک رادمهر در نوزدهم آذر ماه در  ...
www.iransolar.ir
اخذ گواهینامه اشتهار به کیفیت جایزه ملی کیفیت ... - شرکت ایران سولار
زیرساخت امن خدمات تراکنشی برای طراحی، پشتیبانی و راهبری شبکه گسترده بانک ملت. اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز برای ارائه خدمات هماهنگی بخش ...
www.tic.ir
نتایج ارزیابی پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت | شرکت ارتباطات زیر ...
شرکت ارتباطات سیار ایران برای ارایه ارتباطات و فناوری اطلاعات خدمات ارتباطی تلفن همراه و ... ارائه خدمات بسترسازی ارتباطات پهن باند، شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی برای طراحی، پشتیبانی و راهبری شبکه گسترده بانک ملت موفق به دریافت ...
kayhan.ir
نسخه Pdf - کیهان
24 ژانويه 2016 ... درج گردیده است. www.gst7.ir در آدرس اینترنتی. هم اکنون می توانید ... شرکت ســرمایه گذاری آرمان نفیس پارسیان با شناسه ملی ####. بجای آقای مهدی ... توسه انرژی پایوران با شناسه ملی #### به سمت رئیس هیئت.