شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پسته درچین


www.otagh-bazargani.com
صادر کنندگان نمونه سال 1386
ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺭﺩﻳﻒ. ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ. ﺁﻗﺎﻱ ﺑﺎﺑﻚ. ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ. ﺷﺮﻛﺖ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﺳﻴﺮﺟﺎﻥ. 1. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ. ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﭘﺴﺘﻪ ... ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﭼﻴﻦ. 6. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﭘﺴﺘﻪ. ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻥ. 7. ﭘﺴﺘﻪ. ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻨﻲ ﺍﺳﺪﻱ. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺴﺘﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ. 8. ﭘﺴﺘﻪ.
iranpistachio.org
ویژه نامه انجمن پسته ایران سال اول - مرداد ماه 1395 - شماره 6
نـکات کاربـردي بـراي کنتـرل آفـت پسـیل معمولـي پسـته و اسـتفاده از. حشـره کش مووِنتو در باغ هـاي .... جمعـه 19 فوریـه بـرای شـرکت در کنفرانـس سـاالنه. انجمــن پســته کاران آمریــکا در .... داراسـت و یـک سـوم افـراد بالـغ در چیـن بـه. ایــن بیمــاری مبتــا ...
www.iranpistachios.com
شرکت پسته ایران صدرا
شرکت پسته ایران صدرا#### | بزرگترین مرکز فروش و صادرات پسته ایران.