شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پیمانکاری تسیان


journals.ut.ac.ir
اصل مقاله (708 K)
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻓﺎزي و. ﺗﺎﺑﻊ زﻳﺎن ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ. اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ. 1. ، ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻟﻮ. 2،. ﺳﺤﺮ ﻣﺤﻤﺪي. 3. ﭼﻜﻴﺪه. : ﻫﺪف از. ﻣﻘﺎﻟ. ﺔ ﭘﻴﺶ رو. ارزﻳﺎﺑﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ. ﺑﻨﺪي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺷـﺮﻛﺖ ...
journals.ut.ac.ir
اصل مقاله (389 K)
ﻫﺎ در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﮔـﺎز اﺳـﺘﺎﻧﻲ اﺳـﺖ . ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر از روش. ﭘـﮋوﻫﺶ. آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ؛. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ .... ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد آﻟﻴﺎژي،. ﺑـﻪ. اوﻟﻮﻳـﺖ. ﺑﻨـﺪي. رﻳﺴـﻚ ..... )2008(. ، ﻳـﻮﺗﻨﺮ، ﭘـﻚ و ﻛﺮﻳﺴـﺘﻮﻓﺮ. )2003(. ، ﺗﺎﻧـﮓ. )2006(. ، ﻣﻨـﻮج، ﻣﻨﺘـﺰر و. ﺑﺎورس. )2009(. ، ﺗﺎﻧﮓ و. ﻣﻮﺳﻲ. )2011(.
www.taragc.com
شرکت مهندسی تارا
شرکت مهندسی تارا در سال ۱۳۷۰ به منظور طراحی و اجرای پروژه‌های مختلف تاسیس گردید . موسسین شرکت با انگیزه مشارکت در آبادانی و ارتقا کیفیت زندگی بشری در ...
www.sakhtemoon.com
پیمانکاری ساختمان - ساختمون دات کام
ارائه دهنده: طراحان پرگاس نامدار. ☎ ۰۹۱۲۵۰۴۹۴۱۱ ... ارائه دهنده: شرکت مهندسی و ساخت الک. ... ارائه دهنده: شرکت راهبران اکسیر پارس ... ارائه دهنده: شرکت ساختمانی سینا سازه.
irapec.org
هوجستان - انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی
نام شرکت, هوجستان. نام مدیر, مهندس محمدصادق جعفری. نوع شرکت, سهامی خاص. www. hoojestan.com. تاریخ ثبت. تلفن, 88796478, صندوق پستی. فکس, 88779509 ...
www.tabriz.ir
پورتال شهرداری تبریز - محمدتقي خان پسيان اولين خلبان ايراني
پدرش ياور محمدباقرخان پسيان از ايلات كرد منطقه و مادرش فاطمه سلطان عزتالحاجيه از ... و صمصامالسلطنه نيز براي دلجويي يا فريب كلنل محمدتقي خان پسيان با آگاهي از ...
www.dres.ir
پايه 2 ساختمان
4 سپتامبر 1979 ... ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ1. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 2. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 3. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺎﺳﺐ :175000ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل .... ﺗﻬﺮان ـﺒﺎﻻﺗﺮاز م 0وﻧﮏ ـﺦ 0ﺷﺮﯾﻔﯽ ـﭗ 11ـﺒﺮج ﺧﺸﺎﯾﺎرـﺶ 901ـ// 19699//. 57. ﭘﺎرس آروﯾﻦ. 22293294 ...... ﻣﯿﻢ ﺗﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎن. 88608579. 88608649.