شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت کالبر اراک


estekhdam.pardad.ir
استخدام | استخدام حسابدار و کارشناس مدیریت در شرکت لبنیات کالبر ...
2 مه 2015 ... استخدام در استان تهران و ایلام و اراک,استخدام حسابدار و کارشناس مدیریت در شرکت لبنیات کالبر - اردیبهشت 94,شرکت لبنیات کالبر در تهران ...
new.tse.ir
( ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ) ﺷﺮﻛﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻛﺎﻟﺒﺮ ﮔﺰارش درج - بورس اوراق بهادار تهران
ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮه ﺑـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ... ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ. : ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ. ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش. اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ ﻣﻲ ...
www.mihan-dairy.com
فروش و توزیع | لبنیات و بستنی میهن
... آلی پور, 0916-1002025, *, *, شهرک صنعتی شماره یک-خیابان پشت شرکت زمزم آبادان ... 0911-2114155, 0113-3722020, 0113-3722021, جاده فرودگاه-جنب نکاچوب.
www.mihan-dairy.com
لبنیات و بستنی میهن: صفحه نخست
Download-dairy catalog, صفحه نخست - محصولات, صفحه نخست - صد در صد طبیعی, صفحه نخست - هر روز شیر. Download-farsi, Product-farsi, 100%-natural-farsi