دانش به مثابه پیشران تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... اکنون به مزیت رقابتی و برتری جویی اقتصادهای جهان تبدیل شده است. درحالی که مدل های سنتی رشد اقتصادی بر عوامل فیزیکی تولید تأکید دارند، در اقتصاد دانش بنیان، بهره وری و مزیت های حاصل از دانش…