از منظر سازوکارهای اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان علی رغم اهمیت والای این قانون در نظام حقوقی مرتبط با حوزه علم و فناوری؛ با چالش های اجرایی متعددی روبه رو است که این چالش ها نیازمند بازنگری جدی در اجرای قانون و تغییر دیدگاه های مربوط به این حوزه است…