شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

موسسات دانش بنیان

چالش های اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دا
چالش های اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دا
از منظر سازوکارهای اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان علی رغم اهمیت والای این قانون در نظام حقوقی مرتبط با حوزه علم و فناوری؛ با چالش های اجرایی متعددی روبه رو است که این چالش ها نیازمند بازنگری جدی در اجرای قانون و تغییر دیدگاه های مربوط به این حوزه است…

چالش های مفهومی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دا
چالش های مفهومی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دا
دانش به مثابه پیشران تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... اکنون به مزیت رقابتی و برتری جویی اقتصادهای جهان تبدیل شده است. درحالی که مدل های سنتی رشد اقتصادی بر عوامل فیزیکی تولید تأکید دارند، در اقتصاد دانش بنیان، بهره وری و مزیت های حاصل از دانش…