شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

نتایج آزمون شرکت اندیشمند شمالغرب

andishmandco.ir
دفاتر اندیشمند – شرکت مهندسین مشاور اندیشمند شمالغرب
تلفن تماس : ۰۴۴-۳۳۴۷۲۸۶۹. فکس : ۰۴۴-۳۳۴۷۲۸۶۹. آدرس : ارومیه – شیخ تپه – نرسیده به فلکه بهدادی – بلوار نبوت – ساختمان آتاسرای – ورودی A – طبقه سوم – واحد ۹٫.

www.moshaveran-iran.com
انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
14 نوامبر 2016 ... انجام پایان نامه نقش سرمایه اجتماعی بر EFQM در شرکت پتروشیمی ایلام 132. ... با شاخص نتایج EFQM برای دستیابی به WCM در صنایع غذایی ایران ... شغلی کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب کشور با مدل مبتنی بر EFQM ..... پوششی داده‌ها- مورد مطالعه: شرکت رایانه اندیشمند برق استان اصفهان
serd-old.khu.ac.ir
اصل مقاله (750 K) - فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی - دانشگاه ...
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳ. ﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ازﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. -. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪي ..... ﯾﻮان. ﺳﺎﻻري داراي. ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ. ﯾﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎري از. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ي ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺳﭙﺲ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ي زﯾﺎدي ... ي ﺑﺴﯿﺎري از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻈﺮﯾﻪ ..... ﮐﻮﻫﺮﻧﮓ و از ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن .... آزﻣﻮن. 3. ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي. ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳ. ﯽ، ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ر. ﯾﺰي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 14/3.
jrg.ut.ac.ir
اصل مقاله (384 K) - پژوهش های جغرافیایی
در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ .... اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان. ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺪرن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎی. اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﻦ .... ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ در آزﻣﻮن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔﺮوﺿﺎت وﺟﻮد دارد ..... ﺗﺠﺎری ﻣﺜﻞ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ، آژاﻧﺲ .... ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﻏﺮب.
khabarfarsi.com
حضور هیأت دانشگاهی کشور پرتغال در دانشگاه تربیت مدرس - عیار ...
گشایش دفتر نمایندگی انجمن علمی گردشگری شمالغرب در خانه ی تاریخی علی مسیو .... بین نخبگان و اندیشمندان ایران با سایر کشورها تأسیس شد و حضور رؤسای برخی از .... از انجام خدمات قانونی با رعایت مقررات مربوطه در آزمون پذیرش دستیار شرکت کنند. .... اعزازی ملکی انتقاد کرد: مسئولان از نتایج تعطیلی مدارس بر کاهش آلودگی هوا .
jss.iaut.ac.ir
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی شهروندان شهرسقز
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن ﻣﺪل ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﻮن را ... ﻛﺎر و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎﻳﻲ همچون، ﻣﺸﺨﺼات کارﮔﺮان، وﻳﮋگیﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻳا ﺳازﻣﺎن و ...
andishmandco.ir
شرکت مهندسین مشاور اندیشمند شمالغرب
شرکت مهندسین مشاور اندیشمند شمالغرب در سال 1382 با تعداد 15 نفر پرسنل تشکیل و شروع بکار نموده است و طی بیش از یک دهه فعالیت در زمینه های مختلف صنعت ...
adak-co.ir
گروه نرم افزاری آداک - مشاهده آرشیو اخبار آداک
گروه نرم افزاری آداک برای تکمیل تیم فنی و پشتیبانی خود از بین افراد خلاق و .... با استفاده از این سامانه کلیه فرایندهای نشریه به صورت الکترونیکی و از طریق .... شرکت آداک جهت حضور گسترده در شبکه های اجتماعی و برقراری ارتباط نزدیکتر با ...... این نمایشگاه که بزرگترین نمایشگاه فناوری خاورمیانه میباشد در روزهای 17 الی 21 ...