شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

وظایف بازرس قانونی شرکت سهامی خاص

www.iacpa.ir
چک لیست عمومی رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
ﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب ﺳﺎل. 1347. را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ -1. از اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ  ...

www.samalaw.com
مسئوليت مدني و جزايي بازرس يا بازرسان
شرکت های سهامی عام و خاص - مسئوليت مدني و جزايي بازرس يا بازرسان. بازرسان در انجام وظایف قانونی دارای دو نوع مسئولیت می باشند: مسئولیت مدنی و مسئولیت كیفری ...
www.ensani.ir
دریافت
15 ا کتبر 2016 ... بازرس / حسابرس / شركت سهامی عام / شركت دولتی / شركت عمومی. چكیده ... است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به ..... ولی مقرر نکرده که وظايف بازرسی قانونی شرکت های خصوصی را می توان به مؤسسات.
www.codal.ir
قانون تجارت
ماده 1 - شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان ..... است هرسال يك بيستم ازسودخالص شركت رابعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد.
companyregister.ir
مفهوم نظارت و عملکرد بازرسان در شرکت های سهامی
انتخاب اولین بازرسان در شرکتهای سهامی عام با مجمع عمومی موسس (مادده 145ناظر بر ماده 17 لایحه اصلاحی 1347) و در شرکتهای سهامی خاص با سهامداران است که طی ...
daneshnameh.roshd.ir
: بازرسان شرکت - دانشنامه رشد
درباره صلاحیت بازرسان شرکت های سهامی خاص قانون شرایطی قائل نشده زیرا این قبیل شرکت ها از اشخاص معین و محدود تشکیل شده و توسعه زیادی ندارد. ولی درباره ...
www.vanak.org
ثبت شرکت | ثبت شرکت ها | ثبت شرکتها | ثبت ونک | پلمپ دفاتر ...
علاوه بر این، قانون گذار مأموریت اطلاع رسانی به سهام داران و مقامات قضایی و مأموریتهای نظارتی خاصی را برای کنترل وضع کلی شرکت به بازرس داده است که لازم است در ...
sherkat.ssaa.ir
انواع آن و مجامع عمومی مربوط به آنها ، شرایط هیات - اداره کل ثبت شرکت ها
ت) حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداقل سرمایه در زمان تاسیس ... دعوت کنندگان مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مدیران شرکت و بازرسان و اگر آنان هم  ...
www.ir-dis.org
نقش بازرسان در شرکتهای تجاری - انجمن صنایع لبنی ایران
در لایحه 1347 قانون تجارت و قوانین عام هیچگونه شرایط خاصی برای انتخاب بازرس معین نشده است یعنی هر شخصی می تواند بازرس شرکت سهامی عام یا خاص شود و نیاز به  ...
wiki.saramad.ir
اساسنامه شرکت - سهامی خاص
و نوع شرکت «سهامی خاص» است که دراین اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده میشود. ماده 2- اهداف شرکت: اهداف شرکت که الهام بخش فعالیتهای آن میباشد عبارت است از:.