شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

پرسشنامه شرکت ایران خودرو


www.sid.ir
A Model for Strategic Parenting Style in Iran Khodro - Sid
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي اداره اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﮓ در اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻫﺪاف ... ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﻨﺪ ﺣﻀﻮري و اﺟﺮاي دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اول ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﭼﺎرﭼﻮب اد. راﻛﻲ ﻣﺪل ... ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﮓ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي.
www.civilica.com
مقاله بررسی تاثیر اهرم های بازاریابی بر میزان فروش ایران خودرو در ایران
جامعه آماری، شاملکلیه ی مدیران و کارشناسان حوزه بازاریابی شرکت ایران خودرو می باشد. ... در این راستا، تعداد 203 پرسشنامه توزیع گردید که نتایج حاصل از تحلیل های ...
jibm.ut.ac.ir
ﻫﺎی اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺮوه ﮔ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻨ - دانشگاه تهران
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎری. ].4[. ﮔﺮوه. ﻫﺎ. ی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﺮان. ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ. ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو. (. ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم. ) در ﺳﺎل. 1341 ... ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از آﻧﺎن ﺟﻤﻊ. آوری. ﺷ. ﺪه اﺳﺖ . در ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.
recruitment.ikco.ir
FAQ - گروه صنعتي ايران خودرو : جذب نيرو
اين موضوع كاملا وابسته به نياز شركت به نيروي انساني مي باشد و با توجه به ... و ارسال پرسشنامه استخدامي، هيچگونه تعهد استخدامي براي شركت محسوب نمي گردد.
ganj.irandoc.ac.ir
بررسی تاثیر مهندسی فروش بر بهبود عملکرد بازاریابی در شرکت ...
هدف از اجرای این تحقیق شناسائی و بررسی نقش و تاثیر مهندسی فروش بر بهبود عملکرد بازاریابی در شرکت ایران خودرو بود. نوع تحقیق، تحقیق کاربردی با روش ...
www.ikk.ir
سایت ثبت نام و جذب نیروی انسانی ایران خودرو خراسان
7- داشتن سلامتي كامل جسمي و رواني و توانائي انجام كار به تشخيص مراجع پزشكي مورد تأييد شركت 8- نداشتن تعهد خدمت به ساير سازمان‌ها در خصوص استخدام قراردادي ...