شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

پروژه مدیریت استراتژیک شرکت کاله


www.utc.ir
انجام پایان نامه مدیریت - UTC.ir
سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) مهمترین مرجع ثبت و نشر پایان ... پایان نامه مدیریت ارزیابی عملكرد شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا جهت .... و فروش در بازار روغن نباتی كشور (مورد مطالعه : شركت تولیدی صنعتی نهان گل)
www.imi.ir
رزومه
ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭﻱ. ﺍﻟﻒ . ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ. •. ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺷﺮ. ﻛﺖ ﻛﺎﻟﻪ. (-. 1391. ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ. ) •. ﻣﻌﺎﻭﻥ. ﺁﻣﻮﺯﺵ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ. (-. 1390. -. 1389. ) •. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺷﺖ ﻧﺸﺎﻁ. (-.
www.hajarian.com
تدوین استراتژی شرکت صنایع جوگی
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ. را. ﻣﻠﻤﻮﺳﺘﺮ. و. ﺣﻴﺎﺗﻲ. ﺗﺮ. ﻧﻤﻮده. اﺳﺖ . اﻳﻦ. ﻣﻮرد. ﺑﺨﺼﻮص. ﺑﺮاي. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ. ﻛﻪ. ﺣﻮزه. ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻓﺮا ..... ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﻮﮔﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ. BCG. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش.
www.civilica.com
مقاله رتبهبندی استراتژیهای بازاریابی شرکت لبنی کاله با استفاده ...
مقاله رتبهبندی استراتژیهای بازاریابی شرکت لبنی کاله با استفاده از روش ترکیبی ANP TOPSIS, در کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی  ...
forsatnet.ir
کاتلا، محصول جنجالی کاله زیر ذره بین «فرصت امروز» / خوب و بد ...
17 ا کتبر 2016 ... کاتلا، محصول جدید شرکت کاله است که با رنگ و بسته ای مشابه نوتلا اخیرا به بازار ... مدیریت بازاریابی و فروش; کاتلا، محصول جنجالی کاله زیر ذره بین ... می گوید: استراتژی تقلید (Imitation)، استراتژی است که شرکت کاله برای ...
jtd.iranjournals.ir
و اراﺋــﻪ راﻫﺒــﺮدي ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰي ﮐﻤــﯽ ﺑـﺎ ﻋﻼﻣـﺖ ﺗﺠـ
ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮو، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﺳ. ﺎﻣﺎﻧﻤﻨﺪ .... ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘـﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟـﻪ ﮔـﺎم. ﻧﻬﺎد .... داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨـﯽ ﮐﺎﻟـﻪ.
banikbranding.com
بانیک | برنامه ریزی کمی استراتژیک و و ارائه راهکارهای بهبود جایگاه ...
5 سپتامبر 2012 ... سپس استراتژی های ارایه شده با استفاده از روش ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک ... بر اساس نتایج بدست آمده وضعیت شرکت لبنی کاله در حالت رقابتی ( تنوع .... ۵- روابط نا کارامد بین واحدهای مختلف( تولید،بازاریابی،فروش).
kalleh.com
Kalleh: خانه
محصولات کاله. جدیدترین محصولات. 9. ماست. 4. پنیر. 4. شیر. 4. دسر. 4. دوغ. 4. خامه. 4 . کره. 4. کره زعفرانی. کره یو اس. کره ایرلندی. شیر 3% چربی. کره دویچه مارکن.