شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

چگونگی ثبت شرکت های تعاونی


www.jobportal.ir
راهنماي ثبت شركت تعاوني - نظام جامع اطلاع رساني اشتغال
27 مارس 2006 ... براي تشكيل هر شركت تعاوني، بدواً لازم است عده اي مركب از حداقل 7 نفر متقاضي حائز شرايط قانوني مربوط جهت عضويت در آن، جلسه مجمع عمومي مؤسس ...
darman.tums.ac.ir
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪا - معاونت درمان دانشگاه تهران
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤـﻞ اﺟﺮاﻳـﻲ. ﺗﺎﺳﻴﺲ. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد. : ﻣﺎده. -1. ﺗﻌﺮﻳﻒ ... ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠـﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ .... در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻜـﺎر و ﺻـﺪور ﭘﺮوا. ﻧـﻪ ﻫـﺎي.
companyregister.ir
ثبت شرکت های تعاونی - ثبت شرکت فکر برتر
علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه ی قانونی 1347 راجع ... غیر از این دو نوع تعاونی ،در تبصره ی 2 ماده ی 8 قانون فوق الذکر ،به تعاونی های چند منظوره ... 3-تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و ...
www.mcls.gov.ir
نحوه تشکیل تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر  ...
sabtefarda.com
ثبت شرکت تعاونی - ثبت فردا
مقدمه : کلیه متقاضیان ثبت تعاونی (ثبت شرکت تعاونی) می توانند با مراجعه به ثبت شرکت فردا کلیه امور ثبت تعاونی را با اخذ کلیه جواز های تعاونی مورد نیاز یا ...
www.beytoote.com
مراحل ثبت شرکت تعاونی و شرایط آن - بیتوته
مراحل ثبت شرکت تعاونی،شرایط تاسیس شرکت تعاونی،اساسنامه شرکت،شرایط عضویت در شرکتهای تعاونی،ادغام و انحلال شرکت تعاونی، نحوه ثبت شرکت، تقاضانامه ...
moshavere.tebyan.net
چگونگی تشکیل شرکت تعاونی - مشاوره - تبیان
13 دسامبر 2010 ... شرکت های تعاونی باتوجه به اهداف ووظایفی که دارندبه انواع مختلفی تقسیم می شوند. به استنادماده 26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ...
www.rahnamasabt.com
نحوه ثبت شرکت تعاونی - ثبت شرکت ها و برند
اقدامات لازم تا قبل از دریافت موافقتنامه اداره تعاون: ۱-اولین گام در جهت تأسیس تعاونی این است که هیأت مؤسس که از متقاضیان واجد شرایط قانونی تشکیل شده است، یک.
companyregister.ir
راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاونی
شرکت تعاونی،شرکتی است که بین اشخاص حقیقی،برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع،در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع ...