شرکت های دانش بنیان در راستای اجرای بند «ه» ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، از تسهیلات ذیل ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار خواهند شد.