22 نوامبر 2016 ... احتراماً اینجانبان کارکنان شرکت گستره نگار مجری طرح آیتا شهرداری ... استخدام شده و بیشتر از ۲۰ ماه با تلاش فراوان اقدام به جمع آوری اطلاعات و ...