فايل اطلاعاتي تاجر در سليمانه - اربیل در عراق ( شرکتهای بازرگانی ) - 300 شرکت - 380 هزار تومان - فايل اطلاعاتي وارد كنندگان و... ( شرکتهای بازرگانی بصورت عام )