شركت عمران شيمي بسپار توليد كننده انواع افزودني بتن و مواد شيميايي ساختمان با سالها تجربه در توليد در جهت آباداني كشور گام برمي دارد و در پروژه هاي عمراني كشور ...