سرمایه گذاری خارجی در ایران - اقتصاد سیاسی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها. ... خانم نگهدار از شرکت ساختمانی کیسون گفت: «هدف اصلي ما از انجام مسئولیت های اجتماعی .... حرف بلکه با روحیه ی عملی، از قوانین پیروی می کند که این به نفع همه ی ما خواهد بود.