شرکت آب معدنی سوانا ... آب مورد نیاز این کارخانه از رشته کوه های زاگرس واقع در شهرستان سپیدان و از محل دامنه کوه بادنه در ارتفاع 2300 متری از سطح دریای آزاد تأمین می ...