6 نوامبر 2016 ... استخدام شرکت همکاران سیستم اصفهان در دو رده شغلی ... اعتباری کاسپین در رادیو: سپرده گذاران نگران نباشند؛ کاسپین به تعهدات خود عمل می کند ...