8 نوامبر 2016 ... طبق اخبار رسیده به شوشان ، عزیز قنواتی مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان تغییر کرد و محمودپور جایگزینش شد. محمودپور پیش از این معاون ...