15 ژوئن 2015 ... برخی صحبتهای درگوشی حکایت از ارتباط شرکتهای شخصی نعمت زاده و ... براساس آگهی رسمی در ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ از تغییرات شرکت توسعه تجارت ...