پيرو اطلاعيه هاي قبلي شركت ارتباطات سيار ايران در خصوص پرداخت سود سهام، بدينوسيله به اطلاع كليه سهامدارني كه تاكنون جهت دريافت سود سهام سال مالي منتهي به  ...