برای تهیه ی نوشابه های رژیمی، از مواد شیرین کننده مصنوعی همچون ساخارین ... کانادا درای: کانادایی; کوکا کولا: آمریکایی; فانتا: نوشابه ای که کارخانه کوکا کولا آن را ...