شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو ... مهلت ثبت نام در شانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران، شنبه 11 اردیبهشت 1395 لغایت جمعه 01 مرداد ... هزینه ها و تعرفه های نمایشگاه:.