شرکت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي در سال 1369 فعاليت خود را با طراحي نظام ... نرم افزار EMIS وزارت معارف جمهوري اسلامي افغانستان · نرم افزارجامع اتوماسيون اداري يارا ... طراحي و توليد بيشتر سيستم هاي مربوط به راه حل جامع سازمان الکترونيک به ...