ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ. ﻏﺬاﻳﻲ. ،. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ. آزادﺷﻬﺮ. ،2. ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و. ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ... ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﺎم. و. 17. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه. ) از اﺳﺘﺎن ﻳﺰد و. 37. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﺎم از اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺟﻤﻊ ..... ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷ .ﺪ. ﺑﺮاي. اﻧﺠﺎم. آزﻣﻮن. روي. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. اﺑﺘﺪا. 100. ﻣﻴﻠﻲ. ﻟﻴﺘﺮ. از. ﺷﻴﺮ. ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ..... درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه و اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰه ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼط ﺷﻴﺮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.