فیلتر ، CLEARPOINT شرکت BEKO، این فیلترها از بهترین مواد ساخته شده که جداسازی کامل ... شرکت فراز کمپرسور ... فیلترهای ساخت شرکت BEKO کشور آلمان.