با بهکارگیری همکاران تحصیلکرده مرتبط با صنعت نان از ابتدا کار را به صورت علمی دنبال کردم به طوری که پس از گذشت 4 سال شرکت هر روز پله های ترقی را طی و به  ...