شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به عنوان یکی از گسترده ترین شبکه های ... سالم سازی بستر توزیع نوین کالا حرکت جدیدی را با عنوان تحول راهبردی آغاز نموده است و ...