تحول کالای نوین. زير مجموعه: صنایع ماشین سازی و ساخت تجهیزات. مدير عامل: آقای داریوش نادعلی. مدير R&D: خانم پریسا حسین‌پور. استان: تهران. شهر: تهران ...