سالکو. تولید کننده درب و پنجره upvc و آلومینیوم طراحی و اجرای نماهای خشک ... پیگیری امور اداری شرکت-پیگیری امور مالیاتی و بیمه-مسئول دفتر-انجام وظایف محوله.