نام اولين مجموعه «صيغه»بود و نام دومين«دخيل بر پنجره فولاد»كه دو سال بعد منتشر .... در فستيوال ادبي«روزهاي ادبيات سولوتورن»در سوئيس شركت داشتم كه نخستين ...