محصول:شركت تعاوني سينماگران پيشرو ... سپس تصوير پنجره اي را مي بينيم با پرده هايي سفيدرنگ كه با كلوزاپ دوربين باز ميشود و چهره دختر جواني در قاب ظاهر ...