شرکت PVC 1.6 کیلومتر; ایران خودرو 1.8 کیلومتر; محدوده جنوبی قلعه 5.6 کیلومتر; اتوبوسرانی 5.9 کیلومتر; کشتارگاه 6.2 کیلومتر; مجتمع مسکونی آبشار 6.6 ...