1-2- ﻣﻮاد. ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺎن ﺑﺬر اﺻﻔﻬﺎن و روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎي. ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻧﯿﺰ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ. ﻧﻬﺎن ﮔﻞ ﺑﺮوﺟﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎﻧﻮل،. اﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﮔﻼﺳﯿﺎل، ﮐﻠﺮوﻓﺮم، ﺳﺪﯾﻢ ...